Leertherapie

Zowel individueel als in groepen van 3 of vier personen. Leertherapie vormt een belangrijk onderdeel in de scholing tot therapeut. De meeste beroepsorganisaties voor therapeuten, zoals het NVAGT en de Europese registratie tot psychotherapeut vereisen dat de therapeut in opleiding een proces van leertherapie volgt en afrondt. Herstel-plaats biedt de mogelijkheid om een dergelijk traject te volgen. De structuur, die voldoet aan de normen van the European Association for Psychotherapy (EAP) ziet er als volgt uit:

Eis uren leer therapie

Dat is per opleiding verschillend. Kijk bij uw opleiding voor de eis van de leertherapie die u moet volgen.

Individueel traject

 • Twintig zittingen van een uur, regelmatig verdeeld over een jaar: 20 uur
 • Voorbereiding op de zittingen: 20 uur
 • Het schrijven van 2 werkstukken over de eigen levensgeschiedenis en je profiel als therapeut: 20 uur
 • Het doornemen van relevante literatuur naar keuze:  30 uur (Deze literatuur dient verwerkt te worden in de persoonlijke werkstukken)

Leertherapie in groepen van drie of vier

 • 15 zittingen van maximaal 2,5 uur per zitting, regelmatig verdeeld over een jaar: 37,5 uur
 • Voorbereiding op de zittingen: 15 uur
 • Het schrijven van werkstukken over de eigen levensgeschiedenis en je profiel als therapeut: 20 uur
 • Het doornemen van relevante literatuur naar keuze 30 uur. (Deze literatuur dient verwerkt te worden in de persoonlijke werkstukken)

Voordelen van een groepstraject

Het groepstraject is minder afhankelijk van de werkrelatie met de leertherapeut. Meer leren van en ervaring opdoen in de rol van therapeut t.o.v. medegroepsleden. De groepsdynamiek is onderdeel van het leerproces. Parallelprocessen – en de mogelijkheid om daaraan te leren – doen zich in kleine, intensief samenwerkende groepen meer voor dan in individuele trajecten. Meer mogelijkheden voor creatieve werkvormen.

Doel leertherapie

Het doel van leertherapie is dat er een proces van bewustwording op gang komt en dat je het inzicht in jezelf vergroot, om zo uiteindelijk beter te kunnen functioneren in je persoonlijke leven, maar ook binnen je (toekomstige) werk.

Afhankelijk van jouw leerdoelen, zouden onderstaande thema’s aan bod kunnen komen:

 • mag ik er zijn?
 • mag de ander er zijn?
 • grenzen stellen
 • erbij willen horen
 • afwijzing
 • afstand versus nabijheid
 • macht versus onmacht
 • onzekerheid versus zekerheid
 • communicatie
 • etc.

Leertherapie: zelfervaring en zelfkennis
Een gevolg van de stelling ‘de mens als therapeut’ is het besef dat uzelf het belangrijkste therapiemiddel bent in het contact met de cliënt. U wordt aangemoedigd om uzelf te verkennen ten einde uw eigen stijl te ontwikkelen en te leren vertrouwen op uw ontwikkelde intuïtie en vakmanschap.

De wijze zoekt wat in hemzelf zit, de dwaas zoekt daarbuiten (Confusius).

Van belang is dan ook om uzelf goed te leren kennen. In eerste instantie onderzoekt u hoe uw communicatiestijl is en wanneer dat goed of juist minder goed werkt. Ook onderzoekt u uw verleden om na te gaan welke krachten uw denken, voelen en doen hebben gevormd en welke gevoeligheden u eraan heeft overgehouden. Uw persoonlijke ontwikkelingsweg is het reservoir van ervaringen van waaruit u in de rol van therapeut denkt, voelt en handelt. Wat je in je leven hebt meegemaakt, is minder van belang dan hoe je ermee bent omgegaan, hoe je het hebt verwerkt en omgezet naar een (positieve) leerervaring. Goede therapeuten hebben net als alle andere mensen, prettige en onprettige zaken meegemaakt in hun leven. Ze hebben negatieve ervaringen echter omgezet in goede ervaring en wijsheid.

Doelen van leertherapie
Door de zelfreflectie op de ervaringen die u meemaakt in de intervisiegroep en tijdens de opleiding komt u tot zelfinzicht met betrekking tot de (innerlijke) gebieden waar u meer of minder vrijheid en keuzemogelijkheden bezit.
De doelen die u gaat realiseren bij uw leertherapeut zijn:

 • verkennen en in kaart brengen van uw innerlijke structuur
 • vergroten van de Ik-sterkte (persoonlijke kracht en zelfverzekerdheid)
 • het mobiliseren van uw hulpbronnen (positieve ervaringen oproepen en inzetten)
 • vergroten van keuzemogelijkheden
 • het aanleren van nieuwe gedragsvarianten
 • vermindering van lading (innerlijke last die van binnen zit)
 • persoonlijke effectiviteit in het hanteren van emoties
 • hulpbronnen inzetten en Ik-sterkte tijdens de sessie met de cliënt
 • verwerken van innerlijke conflicten
 • zelfinzicht en meer beheersing over eigen innerlijke processen
 • vergroten van de sociale vaardigheden
 • persoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling

De leertherapeuten geven advies aan de leercliënt, maar niet aan de docenten of de examencommissie van de opleiding. Daarom kunnen docenten nooit als (leer)therapeuten voor studenten functioneren. De leertherapeut krijgt wel supervisie maar casussen worden volledig anoniem. Ingebracht. Uw persoonlijke sessies met uw leertherapeut blijven dus geheel privé.

Werkwijze Leertherapie

Omschrijving van de werkwijze:

De gesprekken tijdens deze leertherapie zijn gericht op bewustwording en herkenning van eigen patronen en karakter, waarbij integratie van denken, voelen en handelen centraal staat. Bewustwording van de eigen socialisatie en persoonlijkheid met de daarbij behorende kwaliteiten en valkuilen spelen daarin een grote rol. Het proces is m.n. gericht op het versterken van de eigen, unieke beroepsidentiteit als therapeut met de daarbij behorende visie en missie. Leertherapie onderscheidt zich m.n. daarin van supervisie door het accent op levensloop en levensvragen van de cursist. Supervisie richt zich veel meer op de wijze waarop de supervisant zich als beroepskracht manifesteert.

Tijdens de gesprekken oefenen we met werkvormen afkomstig uit diverse benaderingen. Regelmatig zal gevraagd worden om thuis zaken verder uit te werken m.b.v. creatieve werkvormen en reflectieverslagen. Ook zal er aandacht zijn voor het relationele parallelproces tijdens de zittingen. Daarin zullen de relationele aspecten van de samenwerking, overdracht en feedback worden besproken. In het werken in kleine groepen zal ook de groepsdynamiek ingebracht worden als leermateriaal.

Er vinden twee evaluaties plaats: halverwege en aan het eind. De evaluatie wordt gevoerd aan de hand van schriftelijke documentatie voorbereid door de cursist. De beide schriftelijke evaluaties met de daarbij gevoegde beoordeling van de therapeut worden in een gesloten envelop 5 jaar bewaard en zijn slechts in te zien na schriftelijke goedkeuring van de betrokkenen.

Na afloop van de leertherapie ontvangt de cursist een certificaat.

Het dossier (behalve de evaluaties en beoordelingen) wordt dan aan de cursist overhandigd of vernietigd.

De therapeut en cursisten zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht, conform de beroepscodes van de LVSC (supervisie) en het NVPA (therapeuten)